Privacyregelement

Stadswerk072 verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeente Alkmaar. Stadswerk072 gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid met gemeente Alkmaar in de zin van de privacyregelgeving. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij Stadswerk072 terecht.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Herculesstraat 71
1812 PE, Alkmaar

Postadres:
Postbus 9009
1800 GA Alkmaar

Privacy Officer
Mike Oudejans
Mail: avg@stadswerk072.nl
Tel. Nr.: 072 – 5489226

Gegevensverwerkingen
In het kader van de diensten die Stadswerk072 aan de gemeente Alkmaar verricht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Afvalinzameling:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam + huisnummer en evt toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bewakingscamerabeelden
 • Nummer minicontainer
 • Afvalpasnummer

Extra informatie wat betreft de afvalpas:

De afvalpas heeft een uniek pasnummer. Het unieke pasnummer is in het systeem gekoppeld aan een huisaansluiting (straatnaam + huisnummer en evt. toevoeging, postcode en woonplaats) die de afvalpas mag gebruiken. Elke huisaansluiting is gekoppeld aan een ondergrondse container. De gekoppelde ondergrondse container herkent het afvalpasnummer en zal geactiveerd worden voor gebruik. Bij de activatie wordt het afvalpasnummer geanonimiseerd geregistreerd. Het is voor Stadswerk072 dus niet mogelijk om op afvalpasnummer te kijken hoe vaak een huisaansluiting gebruik maakt van de ondergrondse container.

Contact, informatie en communicatie (bij aanvraag, melding of klacht via telefoon, receptie of internet):

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • IP-adres

Bezoek website:
Stadswerk072 heeft de website privacyvriendelijk ingericht. Er wordt niet met cookies gewerkt en er worden geen gegevens doorgeven aan Google Analytics of andere partijen. Het laatste octet van 3 cijfers van uw IP-adres is geanonimiseerd.

 • IP-adres.

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Stadswerk072 uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil op afspraak);
 • Uitgifte van afvalpassen of minicontainers;
 • Voorkomen van afvaltoerisme;
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens;
 • Beheer van en controle op het gebruik van de inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat;
 • Controle op de naleving van en handhaven van de afvalstoffenverordening;
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie);
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte;
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling;
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu;
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Grondslag voor verwerking
Stadswerk072 verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van de publiekrechtelijke taak die haar is opgedragen door gemeente Alkmaar of voor zover er een gerechtvaardigd belang is.

Derden
Stadswerk072 kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de vooraf vastgestelde doeleinden. Stadswerk072 heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens moet worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd en vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen door Stadswerk072 niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de vooraf vastgestelde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging
Stadswerk072 neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Stadswerk072 hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit bij Stadswerk072 aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen ontvangt u daar een reden van. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Stadswerk072.

Wijzigingen privacyverklaring
Stadswerk072 kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging
06-06-2019